Czym są wierzytelności i czy różnią się czymś od długu?

Często mówi się, że firmy windykacyjne zajmują się zarządzaniem wierzytelnościami. Mimo że wierzytelności są często utożsamiane z długami, pojęcia te mają różne znaczenia. Mówiąc najprościej: wierzytelność jest przeciwieństwem długu. Zobacz, co to oznacza.

 

Zgodnie z definicją, wierzytelności są prawami majątkowymi, z których wynikają roszczenia wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje związane z tym zagadnieniem pojawiają się w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego.

Z pojęciem wierzytelności wiąże się także pojęcie wierzyciela, który jest przeciwieństwem dłużnika. To ta osoba lub podmiot wobec którego osoba zadłużona ma zobowiązania majątkowe (przede wszystkim finansowe). Wierzycielem może więc być np.:

  • bank, który udziela pożyczki;
  • sieć komórkowa lub operator telewizji kablowej, z którym podpisałeś umowę abonamentową;
  • firma będąca wykonawcą usług, za które musisz zapłacić;
  • osoba prywatna, która pożyczyła Ci pieniądze.

Można więc powiedzieć, że wierzytelności oraz długi są dwiema stronami tego samego medalu. Wierzytelność jest prawem osoby pożyczającej/udostępniającej dobra majątkowe, zaś dług: zobowiązaniem ciążącym na osobie otrzymującej te dobra.

Warto też podkreślić, że wierzytelności, podobnie jak inne prawa majątkowe, można zgodnie z prawem sprzedać podmiotom trzecim. Gdy wierzyciel pierwotny dokona takiej transakcji, wszelkie prawa związane z egzekwowaniem zobowiązań przechodzą na nowego właściciela wierzytelności.

 

Jaki charakter mogą mieć wierzytelności?

 

Wierzytelności najczęściej dzielimy na te niewymagalne i wymagalne. Czym się różnią?

  • Wierzytelności niewymagalne to takie, które już powstały, ale których dłużnik nie musi jeszcze spłacać. Taką wierzytelnością będzie np. pożyczka, której termin zapłaty upływa za miesiąc, czy czynsz za mieszkanie, który musisz zapłacić w ciągu najbliższych 10 dni. Jednym słowem: chodzi o zobowiązania, których termin zapłaty jeszcze nie został przekroczony.
  • Wierzytelności wymagalne zaś to te, których termin zapłaty już upłynął.

Jeżeli wierzytelność jest wymagalna, a dłużnik jej nie uregulował, wierzyciel ma prawo do podjęcia kroków w celu odzyskania należności. To właśnie tego rodzaju wierzytelności są potocznie określane jako długi.

 

Zarządzanie wierzytelnościami to domena firm windykacyjnych

 

Firmy windykacyjne, takie jak Ultimo, zajmują się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Wynika z tego, że reprezentują przede wszystkim interesy wierzyciela i dążą do tego, by dłużnik uregulował swoje zaległości w spłacie zobowiązań.

Warto pamiętać, że windykacja należności z tytułu wierzytelności może być prowadzona na kilka sposobów. Firmy windykacyjne sięgają przede wszystkim po metody ugodowe, aby wypracować z osobą zadłużoną korzystne warunki uregulowania zobowiązania. Ważna jest dla nich przyjazna komunikacja z Klientem, dlatego też oferują np. możliwość spłaty długu on-line i skorzystania z dedykowanych ofert za pośrednictwem portalu obsługi zadłużenia eUltimo, zarówno z komputera stacjonarnego, laptopa, jak i telefonu komórkowego. Windykacja sądowa i skierowanie sprawy do komornika następują dopiero wówczas, gdy osoba zadłużona nie wykaże chęci porozumienia.

 

 

Wróć