Na czym polega egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego?

Kodeks postępowania cywilnego (art. 777) wskazuje, że aby komornik mógł rozpocząć odzyskiwanie długu, konieczne jest: orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem albo też po prostu stosowny akt notarialny. Oznacza to, że egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego jest jedną z możliwości, którymi dysponuje wierzyciel, dochodząc swoich praw.

Egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego zdarza się rzadziej niż ta, która jest prowadzona na podstawie orzeczenia sądu. Może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy wierzyciel zabezpieczył u notariusza ten sposób spłaty długów. Jeżeli dysponuje odpowiednim aktem notarialnym, postępowanie komornicze może się rozpocząć bez czasochłonnego procesu.

Jakiego rodzaju akt notarialny umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej?


Egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego może się odbyć tylko i wyłącznie wówczas, gdy akt ten zawiera oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. To dokument, którego podpisania może zażądać wierzyciel, np. bank, gdy podpisujesz z nim umowę kredytową. Podpisanie takiego oświadczenie u notariusza oznacza, że kiedy nie wywiążesz się ze spłaty należności w ustalonym terminie, twój wierzyciel ma prawo zgłosić się do komornika o wszczęcie egzekucji z pominięciem procesu sądowego.

Jedyne, co wierzyciel musi wówczas zrobić, to zgłosić się do sądu z prawidłowo sporządzonym przez notariusza aktem i uzyskać tytuł wykonawczy. Cała procedura trwa najczęściej tylko kilka dni, ponieważ sąd nie analizuje sprawy, a jedynie weryfikuje akt notarialny pod kątem formalnym – tzn. sprawdza, czy nie ma w nim żadnych błędów.

Zgodnie z przepisami kpc akt notarialny może przyjąć trzy formy. Może:

  • precyzyjnie określać świadczenie dłużnika (tj. wskazywać np. obowiązek zapłaty określonej kwoty czy też wydania określonych rzeczy)
  • oznaczać wysokość świadczenia, które musi wypłacić podpisujący oświadczenie, jeżeli zajdzie określona okoliczność (np. kiedy podpisujący oświadczenie miał wykonać jakąś pracę w określonym terminie i nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, musi zapłacić określoną sumę)
  • ograniczać zakres egzekucji do składników majątku dłużnika, którymi zostało objęte zabezpieczenie.


Warto pamiętać, że egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego:

  • przebiega dokładnie tak jak na podstawie orzeczenia sądowego – gdy tylko aktowi notarialnemu nadana zostanie klauzula wykonalności
  • jest możliwa wyłącznie do kwoty, która została wskazana w złożonym przed notariuszem oświadczeniu o poddani się egzekucji  (tzn. jeśli np. łączna wysokość długu to 15 tys. zł, a w oświadczeniu widnieje suma 10 tys. zł, to komornik ma prawo egzekwować jedynie tę drugą kwotę: pozostałej części wierzyciel może się domagać na drodze sądowej).

Jak uniknąć egzekucji komorniczej na podstawie aktu notarialnego?

Egzekucja komornicza zobowiązań oznacza dla osoby zadłużonej zarówno stres, jak i dodatkowe koszty, związane z postępowaniem komorniczym. Komornik może m.in. zająć konto bankowe, wynagrodzenie, a także majątek należący do dłużnika. Aby do tego nie dopuścić, warto podjąć próbę polubownego rozwiązania problemu zaległych płatności. Jeśli twój dług obsługuje ULTIMO, jak najszybciej skontaktuj się z naszym doradcą i podpisz ugodę. Szczera rozmowa i rzetelne przedstawienie swojej sytuacji finansowej sprawi, że wysokość rat będzie dopasowana do twoich aktualnych możliwości. W efekcie krok po krok – bez obaw o wizytę komornika – spłacisz swoje zobowiązania.

 

Wróć