Na czym polega i kogo dotyczy egzekucja komornicza za granicą?

Czasem zdarza się, że osoba zmagająca się z długami w Polsce wyprowadza się za granicę, przenosząc tam cały swój majątek. Choć polski komornik może działać wyłącznie na terenie RP, w wielu sytuacjach możliwa jest też egzekucja komornicza w innych krajach – zwłaszcza jeżeli dłużnik nadal pozostaje na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 1110 k.p.c. polskie sądy oraz komornicy mają prawo prowadzić postępowanie egzekucyjne wyłącznie na obszarze Polski. Komornik nie ma więc nie jest uprawniony do:
  • zajęcia konta dłużnika, które jest założone w banku za granicą (ale zawnioskować o to może sam wierzyciel, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym)
  • zlicytowania majątku dłużnika znajdującego się poza granicami Polski
  • zajęcia części wynagrodzenia zarabianego za granicą.


Nie oznacza to jednak, że egzekucja komornicza za granicą nie jest możliwa. Trzeba ją tylko powierzyć sądom i komornikom z kraju, w którym znajduje się dłużnik.

Europejski Tytuł Egzekucyjny, czyli egzekucja komornicza w Unii Europejskiej


Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzenie egzekucji komorniczej wobec dłużnika z Polski (i innych państw) jest stosunkowo łatwe. Wierzyciel może:

  • zgłosić się do sądu w kraju, w którym przebywa dłużnik, i tam na podstawie wyroku sądowego uzyskać tytuł wykonawczy danego państwa – taka procedura jest możliwa również, kiedy dłużnik znajduje się poza UE
  • zgłosić się do polskiego sądu, który wydał nakaz zapłaty z tytułem wykonawczym, aby wydał również Europejski Tytuł Egzekucyjny.


Europejski Tytuł Egzekucyjny, wydany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, umożliwia egzekucję komorniczą za granicą (w państwa członkowskich UE). Tytuł ten może zostać wydany w odniesieniu do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych. Wierzyciel, posiadając Europejski Tytuł Egzekucyjny, może na jego podstawie zgłosić się do organu wykonawczego na terenie danego państwa, bez konieczności ponownego uzyskiwania orzeczenia sądowego. Jest zobowiązany jedynie do przekazania orzeczenia i zaświadczenia ETE, czasem wraz z tłumaczeniami.

Warto pamiętać, że egzekucja komornicza za granicą przebiega zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państwa, gdzie jest prowadzona.

Wniosek? Jeśli osoba zadłużona w Polsce wybiera się za granicę, najlepiej, aby spłaciła swoje zobowiązania krajowe na drodze polubownej. W ULTIMO korzystną ugodę z bardzo niskimi ratami podpiszesz nawet online. Skontaktuj się i załatw sprawę polubownie!

 

Wróć