Jakie zasady obowiązują przy sprzedaży długów?

Zastanawiasz się, jakie zasady obowiązują przy sprzedaży długów? Co to oznacza, że dług został sprzedany? Poniżej, w jasny sposób, wyjaśniamy najważniejsze kwestie:

  • Wierzytelność może zostać sprzedana przez jej właściciela na każdym etapie – zarówno, gdy termin jej spłaty nie został przez dłużnika przekroczony, jak i kiedy powstał już dług, a wierzytelność jest na etapie windykacji (polubownej czy też sądowej).
  • W momencie sprzedania wierzytelności jej dotychczasowy i nowy właściciel podpisują stosowną umowę, na mocy której następuje cesja wierzytelności na kupującego. Oznacza to, że np. bank, w którym wziąłeś kredyt nie może dłużej upominać się o jego spłatę, a roszczenia przejmuje podmiot, który kupił ten dług.
  • Nowy wierzyciel dysponuje tymi samymi prawami wobec dłużnika – np. możliwością monitorowania spłaty, monitowania w przypadku opóźnienia w płatności kolejnych rat czy windykowania długu, tak na drodze polubownej, jak i sądowej.
  • Podmiot, który wykupił dług może go również ponownie odsprzedać.


Wróć