Na czym polega egzekucja z rachunku bankowego?

Każdemu wierzycielowi przysługuje prawo windykacji niespłacanych należności. Jeśli metody polubowne nie przyniosą skutku, może on wystąpić do sądu, a następnie do komornika. W tym wypadku jednym ze sposobów odzyskania należności będzie egzekucja z rachunku bankowego. Zobacz, na czym polega.

Egzekucja z rachunku bankowego to jedna z najczęściej stosowanych przez komorników metod windykacyjnych. Jest możliwa wtedy, gdy spełnionych zostanie kilka warunków:

 • wierzyciel musi uzyskać sądowy nakaz zapłaty z tytułem wykonawczym – to on uprawnia do podjęcia współpracy z komornikiem,
 • wierzyciel musi wskazać egzekucję z konta bankowego jako możliwe działanie komornika,
 • osoba zadłużona musi posiadać rachunek bankowy (lub rachunki), na których znajdują się środki, które mogą zostać objęte egzekucją.

Egzekucja z rachunku bankowego obejmuje większość typów kont

 

Po ustaleniu, gdzie i jakie konta bankowe posiada osoba zadłużona, komornik przystępuje do windykacji. Zgodnie z art. 889 kpc, proces przebiega następująco:

 • komornik wysyła do banku zawiadomienie o zajęciu środków na koncie dłużnika do wysokości obejmującej zadłużenie i związane z nim koszty (w tym egzekucyjne) – nie musi przy tym wskazywać konkretnego numeru konta,
 • dłużnik zostaje powiadomiony o tym fakcie drogą listowną.

Co ważne, egzekucję komornik może przeprowadzić m.in. z:

 • rachunków osobistych – zarówno rozliczeniowych, jak i oszczędnościowych,
 • lokat terminowych,
 • rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,
 • rachunków powierniczych,
 • rachunków w obcych walutach.

Egzekucji podlegają również rachunki firmowe, a także rachunki wspólne – np. będące własnością dwojga małżonków. Co istotne, zajęte mogą być zarówno środki, które już znajdują się na koncie, jak i te, które wpłyną na nie w przyszłości.

 

Co nie podlega egzekucji z rachunku bankowego?

 

Przepisy prawa jasno wskazują które środki są wyjęte spod egzekucji komorniczej. Nieobjęte tą formą windykacji są m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne i rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne itp.,
 • zasiłki dla opiekunów (pobierane np. z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną),
 • świadczenia z pomocy społecznej,świadczenia z tytułu programu 500+.

Jeżeli dłużnik prowadzi firmę i zatrudnia pracowników, z egzekucji wyklucza się także pieniądze przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów ich pracy. Dodatkowo wolne od zajęcia są środki w wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku wynosi ono 2100 zł, co oznacza, że na koncie dłużnika każdego miesiąca musi pozostać kwota 1575 zł.

 

Chcesz uniknąć egzekucji komorniczej? Dogadaj się z wierzycielem

 

Egzekucja z rachunku bankowego i inne formy działania komornika mogą zostać podjęte wyłącznie wtedy, gdy odbędzie się sprawa sądowa w związku z zadłużeniem, a sąd wyda prawomocny wyrok. Jeżeli chcesz uniknąć przymusowego oddłużania komorniczego, możesz podjąć działania zapobiegawcze. Jeżeli jesteś klientem ULTIMO, razie jak najszybciej skontaktuj się z doradcą i podpisz korzystną dla siebie ugodę. w ten sposób spłacisz zobowiązania w ratach, których wysokość nie przekroczy Twoich możliwości finansowych i unikniesz dodatkowych kosztów związanych z egzekucją. Z doradcami ULTIMO możesz skontaktować się telefonicznie lub on-line.


 

Wróć