Obowiązek Informacyjny

Czy wiesz co to jest RODO?


RODO to  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązujące od 25 maja 2018 r. i wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. 

 

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora musi odbywać na podstawie przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona świadomie i dobrowolnie (art. 6 ust.1 lit. a.)
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b.)
 3. Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust.1 lit. c.)
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust.1 lit. d.)
 5. Niezbędność przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e.)
 6. Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f.)

 

Ważne!

Ultimo S.A. w imieniu Administratorów danych przetwarza dane w procesie dochodzenia wierzytelności zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. dla wykonania umowy, którą jest ugoda zawarta z Administratorem.

Ultimo S.A. we własnym imieniu przetwarza dane na podstawie otrzymanej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a., dla wypełnienia obowiązków prawnych  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz dla w celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z (art. 6 ust.1 lit. f.).


Obowiązek informacyjny

Administrator jest zobowiązany do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego, czyli do przekazania w przejrzystej i łatwo dostępnej formie informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu jeżeli administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO). 


Ważne!

Ultimo S.A. w imieniu Administratorów spełnia obowiązek wobec osób zadłużonych najpóźniej w ciągu miesiąca w pierwszej korespondencji po nabyciu wierzytelności i otrzymaniu danych od zbywców wierzytelności przez Administratora. 

Ultimo S.A. we własnym imieniu spełnia ten obowiązek w zależności od sposobu pozyskania danych. Może to nastąpić przy pozyskiwaniu danych lub w pierwszej korespondencji. 

Informacja o przetwarzaniu danych przez Ultimo

W przypadku kiedy Ultimo S.A. prowadzi działania windykacyjne na zlecenie innych wierzycieli, Administratorami danych są:

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą pod adresem 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek Luxemburg pod numerem B95089.

Inspektor danych osobowych: dpo@b2upi.com
Pobierz obowiązek informacyjnyTAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków. Inspektor ochrony danych: TAKTO NS FIZ ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków.Pobierz obowiązek informacyjny

Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków. Inspektor ochrony danych: Ultimo NS FIZ ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków.                         
 

Pobierz obowiązek informacyjny
TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382
Inspektor danych osobowych: inspektor.danych@taktofinanse.pl
Pobierz obowiązek informacyjny

 
Ultimo S.A. jako Administrator

W przypadkach kiedy Ultimo S.A. działa we własnym imieniu, jest Administratorem danych osobowych np. w związku z:

 1. prowadzeniem rekrutacji i zatrudnieniem,
 2. prowadzeniem korespondencji tradycyjnej lub poprzez formularze na stronach internetowych  eultimo.pl oraz ultimo.pl
 3. założeniem konta na stronie eultimo.pl
 • dane kontaktowe: Ultimo S.A. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław; email: ultimo@ultimo.pl
 • Inspektor Ochrony Danych w Ultimo S.A. : Małgorzata Śmiłowska, inspektor.danych@ultimo.pl


Cele przetwarzania danych osobowych przez Ultimo S.A. oraz podstawy prawne ich przetwarzania:


Ultimo S.A. we własnym imieniu przetwarza dane na podstawie otrzymanej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. RODO np. w przypadku:

 1. prowadzenia rekrutacji,
 2. jeżeli założone zostało konto na stronie eultimo.pl,
 3. dla wypełnienia obowiązków prawnych  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO np. w przypadku:
 4. zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy
 5. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO np. w przypadku:
 6. prowadzenia korespondencji własnej.

Odbiorcy danych

W trakcie przetwarzania danych przez Ultimo S.A. i w zależności od celów przetwarzania odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in., dostawcy usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji, usług pocztowych, archiwizacji/niszczenia dokumentów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami mogą być również organy państwowe (np. komornicy, sądy, prokuratura) na podstawie przepisów prawa - kancelarie prawne.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Można skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane. Przy udostępnieniu danych poinformujemy również o tym kto jest administratorem danych, w jakim celu oraz przez jaki okres dane będą przechowywane. 
 2. Prawo do sprostowania i uzupełniania danych (art. 16 RODO)
  W każdej chwili można skorzystać z prawa sprostowania nieaktualnych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych. 
 3. Prawo do usunięcia danych  (art. 17 RODO)
  Można skorzystać z prawa żądania usunięcia danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych przez RODO, np. dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 4. Prawo do ograniczenia danych  (art. 18 RODO)
  Można skorzystać z prawa  do ograniczenia danych  w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych; przetwarzania niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, można otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 6. Prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO)
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  Należy jednak pamietać, że nie można skorzystać z tego uprawnienia jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, lub też Administrator przedstawi i wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

 • adres email: ultimo@ultimo.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: Ultimo S.A. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław

 • osobiście w siedzibie firmy: Ultimo S.A. Szczytnicka 11 (budynek Green2Day), 50-382 Wrocław

Obowiązki informacyjne:

 

1. Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzenia korespondencji: 

RODO_obowiazek_informacyjny_prowadzacy_korespondencje

2. Obowiązek informacyjny dla byłych pracowników:

RODO_obowiazek_informacyjny_były_pracownik

 3. Obowiązek informacyjny dla kontrahentów: 

RODO_obowiazek_informacyjny_kontrahenci

4. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy: 

RODO_obowiazek_informacyjny_kandydat