Obsługa wierzytelności hipotecznych

ULTIMO oferuje pełną obsługę wierzytelności hipotecznych na każdym etapie – od monitoringu należności regularnych, poprzez obsługę należności nieregularnych, poniżej standardu, wątpliwych oraz straconych w postępowaniu przedsądowym, po pełną obsługę na etapie sądowym oraz postępowania komorniczego, a w ostateczności pośrednictwo w zbyciu przedmiotu zabezpieczenia. Mając na względzie fakt obowiązku tworzenia rezerw już dla należności poniżej standardu, na każdym z etapów ULTIMO kładzie nacisk na przywrócenie, jak i utrzymanie terminowości spłat.

Zasoby oraz wiedza ULTIMO pozwalają na zarządzanie całym procesem obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, jak i każdym z etapów z osobna. W ramach obsługi wierzytelności hipotecznych ULTIMO oferuje:

  • weryfikację i monitoring ciągłości zabezpieczeń,
  • monitoring płatności i prewindykację należności wraz z restrukturyzacją przed wypowiedzeniem umowy kredytowej,
  • obsługę należności po wypowiedzeniu umowy kredytowej.

KORZYŚCI:

  • umożliwienie efektywniejszej alokacji zasobów ludzkich – wzmocnienie zespołów sprzedażowych,
  • utrzymanie maksymalnej wartości należności na etapie należności regularnych – zmniejszenie wartości tworzonych rezerw z tytułu nieregularnych kredytów oraz zmniejszenie obciążenia wyniku finansowego,
  • minimalizacja ryzyka kredytowego i operacyjnego,
  • zdyscyplinowanie kredytobiorców do terminowego regulowania swoich zobowiązań – poprawa płynności finansowej,
  • przeciwdziałanie powstaniu wysokich zadłużeń oraz szybkie rozpoczęcie procesu restrukturyzacji,
  • zamiana kosztów stałych na zmienne, uzależnione od skuteczności działań windykacyjnych.

Wróć