Upoważnienie a pełnomocnictwo – jaka jest między nimi różnica?

Polskie prawo dopuszcza możliwość dokonywania różnych czynności z pomocą przedstawiciela. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Działania podmiotu trzeciego muszą być jednak uwiarygodnione przez udzielenie mu do tego upoważnienia bądź pełnomocnictwa. Zobacz, czym różnią się te dwa pojęcia.

 

Zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo są formą udzielenia osobie trzeciej prawa do wykonania jakiejś czynności w Twoim imieniu. Niemniej jednak, zwyczajowo przyjęło się, że:

  • upoważnienie pozwala na wykonanie jednej, określonej czynności w imieniu mocodawcy, np. złożenia lub odebrania dokumentów z urzędu czy też paczki z poczty;
  • pełnomocnictwo daje osobie upoważnionej możliwość wyrażania woli w imieniu mocodawcy, jest zatem udzielane np. prawnikowi, który reprezentuje klienta przed sądem czy też firmie zewnętrznej, która zawiera umowy w imieniu mocodawcy.

 

Upoważnienie a pełnomocnictwo z punktu widzenia prawa

Z perspektywy prawnej rozróżnienie na upoważnienie i pełnomocnictwo nie ma praktycznego znaczenia. Obie czynności polegają bowiem na przekazaniu pełnomocnikowi prawa do podejmowania działań w imieniu mocodawcy.

Zasady związane z udzielaniem pełnomocnictwa są regulowane przez Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, można mówić o trzech jego typach. Są to:

  • pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu – jest ono najszerszym ze wszystkich i umożliwia pełnomocnikowi podejmowanie zarówno czynności prawnych, jak i innych (np. wysyłanie zawiadomień) w imieniu mocodawcy;
  • pełnomocnictwo rodzajowe daje pełnomocnikowi prawo do wykonywania określonego typu czynności w imieniu mocodawcy (może to być np. pełnomocnictwo do pobierania czynszu z nieruchomości czy do obsługi kadrowo-płacowej pracowników firmy klienta);
  • pełnomocnictwo szczególne – najwęższe ze wszystkich, uprawniające do wykonania konkretnej czynności prawnej, np. jednorazowego podpisania umowy w imieniu mocodawcy.

Można zatem powiedzieć, że to, co zwyczajowo nazywamy upoważnieniem, jest najbliższe definicji pełnomocnictwa szczególnego. Najczęściej jest ono bowiem udzielane jednorazowo i na krótki czas oraz pozwala na wykonanie jednej, ściśle określonej czynności.

 

Zobacz, jak udzielić pełnomocnictwa lub upoważnienia

Aby pełnomocnictwo ogólne lub szczegółowe nabrało mocy prawnej, powinno zostać sporządzone na piśmie. Dokument taki jest przygotowywany przez mocodawcę. Muszą być w nim zawarte m.in. pełne dane mocodawcy i pełnomocnika, oświadczenie woli mocodawcy, w którym jasno wskazany jest zakres udzielanego pełnomocnictwa, a także podpis mocodawcy. Tak przygotowanym dokumentem pełnomocnik może okazać się np. w urzędach i innych instytucjach – dokument będzie respektowany.

 

Firmy windykacyjne działają na mocy pełnomocnictwa

Jeżeli jesteś klientem Ultimo, pamiętaj, że firma windykacyjna działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego jej przez wierzyciela. Jego zakres daje nam m.in. możliwość:

  • prowadzenia działań windykacyjnych;
  • ustalania nowych warunków spłaty zobowiązania, np. rozłożenia go na dogodne raty;
  • zawierania z klientami ugody.

Jeżeli więc otrzymałeś pismo informujące Cię o tym, że Twój dług jest obsługiwany przez Ultimo, powinieneś skontaktować się z naszym doradcą w sprawie zadłużenia i/lub zarejestrować się na portalu obsługi zadłużenia eUltimo, dzięki któremu możesz - bez niepotrzebnego stresu - kontrolować stan swojego zadłużenia, zawrzeć ugodę on-line, spłacić bieżącą ratę, a także uzyskać dostęp do dedykowanych ofert. Niezależnie od wybranej przez Ciebie formy kontaktu, oferujemy Ci zawsze pomoc w wyjściu na finansową prostą.

Pamiętaj, że również Ty, jako Klient Ultimo, możesz ustanowić swojego pełnomocnika – osobę, która:

  • będzie Cię reprezentowała w kontaktach w sprawie zadłużenia;
  • będzie miała prawo do negocjowania warunków jego spłaty, a także zawierania ugód w Twoim imieniu.

Gotowy formularz pełnomocnictwa znajdziesz na naszej stronie internetowej. Po wypełnieniu wystarczy go przesłać drogą pocztową.

 

 

Wróć