Zakup portfeli wierzytelności

Ultimo jako rzetelny, doświadczony i wiarygodny partner na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi oferuje zakup portfeli wierzytelności nieregularnych, zarówno przez Fundusz Sekurytyzacyjny, jak również przy udziale spółek specjalnego przeznaczenia (SPV). Ultimo bazuje na kilkuletnim doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia blisko 150, zakończonych sukcesem, transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności.

Grupa Ultimo posiada zespół prawników stale monitorujący zmiany legislacyjne związane z obrotem wierzytelnościami, jak również know-how niezbędne do przeprowadzenia całego procesu zakupu portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych. Liczba dokonanych dotąd transakcji zakupu portfeli wierzytelności oraz skala działalności Grupy gwarantują sprawne i profesjonalne przeprowadzenie procesu zakupu.

Wieloletnie doświadczenie w wycenie portfeli wierzytelności masowych przez dedykowany zespół ekspertów pozwala na sprawną, rzetelną i szybką wycenę wierzytelności z każdej branży oraz gwarantuje uzyskanie ceny adekwatnej do rzeczywistej wartości portfela.

KORZYŚCI:

  • poprawa płynności finansowej w wyniku jednorazowej transakcji,
  • brak konieczności tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanej komórki zajmującej się odzyskiwaniem długów,
  • przeniesienie ryzyka niespłacenia wierzytelności na kupującego,
  • korzyści podatkowe związane z sekurytyzacją portfeli wierzytelności.

Wróć