Czy skoro mój dług się przedawnił, to muszę go spłacać?

Część zaciągniętych zobowiązań może ulec przedawnieniu po kilku latach, pod warunkiem, że bieg przedawnienia nie został przerwany. Czy oznacza to jednak, że dług wówczas przestaje istnieć? Nie, długi zarówno wobec rodziny, jak i różnych instytucji nie znikają i należy je uregulować. Każdy wierzyciel wciąż może dochodzić spłaty długu na drodze polubownej (pozasądowej).
Ma prawo również dopisać zadłużoną osobę lub firmę do rejestru dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Osoba wpisana do takiego rejestru dłużników widnieje w nim jako nierzetelny płatnik. Negatywna historia płatnicza może utrudnić zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zakup na raty lub podpisanie umowy abonamentowej. Taka informacja może widnieć w rejestrze nawet 10 lat.

Wróć