Jakie odsetki nalicza Ultimo w imieniu wierzycieli?

Ultimo, w imieniu wierzycieli, od dnia cesji ma prawo naliczać i nalicza jedynie odsetki ustawowe za opóźnienie przewidziane w kodeksie cywilnym (art. 481 k.c.). Ich wysokość jest zmienna i zależy od wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie wynoszą one 7% .

 

Wróć