Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy? Odpowiadamy

Często zdarza się, że zmarły rodzic, brat czy dziecko pozostawiają po sobie długi – np. z tytułu niespłaconej pożyczki czy kredytu na samochód. Wówczas członkowie jego rodziny mogą się zastanawiać, czy zobowiązania te nadal należy spłacać, a jeśli tak – kto jest do tego zobowiązany. Kwestie związane z tym zagadnieniem reguluje Kodeks cywilny, a konkretniej – zapisy związane z dziedziczeniem majątku.

 

Dziedziczenie długów przez krewnych

Zgodnie z prawem, w momencie śmierci majątek osoby zmarłej podlega dziedziczeniu. Składają się na niego jednak nie tylko zgromadzone za życia aktywa – np. pieniądze na koncie czy nieruchomości, ale także pasywa, a więc zobowiązania finansowe. Majątek dziedziczą spadkobiercy w następujący sposób:

  • jeśli zmarły pozostawił testament – podział spadku następuje zgodnie z jego zapisami;
  • jeśli spadku nie było – majątek dziedziczą spadkobiercy – w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci zmarłego, w następnej – jego rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni.


Warto podkreślić, że w ciągu 6 miesięcy od chwili uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy spadek można:

  • przyjąć wprost – tj. odpowiadając całym swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania finansowe, które zostały odziedziczone;
  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza, że spadkobierca odpowiada za zobowiązania finansowe jedynie do wysokości aktywów zapisanych w inwentarzu spadkowym (pod warunkiem, że żadne aktywa ani pasywa nie zostały w tym inwentarzu celowo pominięte);
  • odrzucić – tj. zrzec się prawa do spadku.


Odpowiedni wniosek wystarczy złożyć w sądzie lub u notariusza. Niezłożenie wniosku oznacza, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli nie złożysz w terminie 6 miesięcy od chwili uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy żadnego oświadczenia to polskie prawo przyjmuje, iż spadek zostaje przyjęty przez spadkobiercę z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy, w przypadku istnienia żyranta?

Również w takiej sytuacji zobowiązanie kredytowe przechodzi na spadkobierców. Jeżeli jednak nie będą oni w stanie wywiązywać się z płatności – żyrant poniesie odpowiedzialność finansową, podobnie jak w sytuacji gdyby kredytobiorca żył.

Warto podkreślić, że opcją oferowaną przy zaciąganiu kredytów bankowych jest zakupienie polisy ubezpieczającej. Wówczas, jeśli wysokość świadczenia zaspokaja potrzeby kredytodawcy, zobowiązania nie trzeba dodatkowo spłacać.

 

Co zrobić, by spłacić dług zmarłego krewnego w Ultimo?

Jeśli odziedziczyłeś spadek po zmarłej osobie, która była Klientem Ultimo, skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904, aby uzgodnić wszystkie szczegóły związane ze spłatą zobowiązania. Umożliwimy Ci podpisanie ugody na dogodnych warunkach – tak, aby rata nie była dla Ciebie uciążliwa.

 

Wróć